Commit 507c0049 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

opravena data clanku

parent 0aec7462
Pipeline #1792 canceled with stage
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "Kroužek elektroniky 2020/2021"
tags = ["Obecné", "Pozvánky"]
author = "Martin Vítek"
image = "krouzek.jpg"
published = "2020-09-03T13:15:00Z"
perex = "Kroužek elektroniky se koná každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 v Lidovém domě ve Staré Roli, Karlovy Vary. Více informací v článku."
+++
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "Telegram - skupina pro koužek elektroniky"
tags = ["Obecné", "Telegram", "Kontakt"]
author = "Martin Vítek"
image = "telegram.png"
published = "2020-09-03T13:07:00Z"
perex = "Přidali jsme další možnost, jak nás kontaktovat ohledně kroužku elektroniky. Máme novou diskuzní skupinu na Telegramu. Neváhejte se na nás obrátit i přes tento komunikační kanál."
+++
......@@ -13,5 +14,3 @@ perex = "Přidali jsme další možnost, jak nás kontaktovat ohledně kroužku
[Telegram](https://telegram.org/) je služba pro instant messaging - okamžité posílání zpráv, obrázků a souborů. Spojení je šifrováno, takže obsah zpráv není viditelný po cestě internetem. Aplikaci je možné nainstalovat jak na počítač, tak na mobilní telefon. Aplikace mají otevřený zdrojový kód.
Na Telegramu nás můžete kontaktovat ve skupině **OK1KVK kroužek**, do které se můžete připojit přes následující odkaz: https://t.me/joinchat/CBle3xlvfEuvtMUiu3oO8g
......@@ -92,7 +92,9 @@ function Article({ metadata, content, config, file }) {
<div className="row">&nbsp;</div>
<div className="metadata">
<h2 id="title">{metadata.title}</h2>
{metadata.nodate ? null : (
{metadata.nodate ? (
<div style={{ height: 16 }}></div>
) : (
<a
className="author"
style={{ color: '#a2a2a2', display: 'block' }}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment