Commit 541157d5 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update polni-den.md

parent 439d818d
Pipeline #1790 passed with stage
in 1 minute and 59 seconds
+++ +++
title = "Polní den 2021" title = "Polní den 2021"
tags = ["Závody", "VHF"] tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2021-07-18T24:15:00.000Z" published = "2021-07-18T22:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO" author = "Jirka, OK1UBO"
image = "2.JPG" image = "2.JPG"
perex = "V letošním sedmdesátém druhém ročníku Polního dne jsme po několika letech použili plnou sestavu antén, což znamená, že jsme dostali do vzduchu 160 el. v pěti sestavách. Co je ovšem to nejdůležitější, je ten fakt, že všechny sestavy po celou dobu závodu bezchybně fungovaly. Více v článku…." perex = "V letošním sedmdesátém druhém ročníku Polního dne jsme po několika letech použili plnou sestavu antén, což znamená, že jsme dostali do vzduchu 160 el. v pěti sestavách. Co je ovšem to nejdůležitější, je ten fakt, že všechny sestavy po celou dobu závodu bezchybně fungovaly. Více v článku…."
...@@ -77,11 +77,11 @@ Země DXCC: 19 ...@@ -77,11 +77,11 @@ Země DXCC: 19
| E7:| 739 | 1 | | E7:| 739 | 1 |
## Výsledek ## Výsledek
Značka: OL7C - JO60JJ - 1042m A.S.L. Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
144 MHz - 857 QSO a 285 484 bodů 144 MHz - 857 QSO a **285 484**bodů<br>
ODX: YT0A, KN04xx, 969 km ODX: YT0A, KN04xx, 969 km<br>
Av. QRB: 333 km Av. QRB: 333 km<br>
Počet LOC: 92 Počet LOC: 92<br>
## Závěr ## Závěr
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment