Commit 5509d1fc authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Opraven název

parent 55967b1d
Pipeline #946 passed with stage
in 2 minutes and 23 seconds
```
title = "CQ WW WPX CW Contest 2019"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","HF"]
image="lead .jpg"
image="lead.jpg"
perex="Tak jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili CQ WW WPX CW části závodu. Sestava byla velmi podobná jako každý rok, jen trochu zredukovaná. Více v článku."
[author]
name="Vláďa, OK1FIK"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment