Commit 63cc29bc authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek JOTA/JOTI 2011

(Autoexportován z Joomly)
parent f55174f2
+++
title = "JOTA/JOTI 2011"
perex_e = "
Letošího Jamboree On The Air a Internet jsme se zúčastnili z našeho vysílacího střediska na Blatenském vrchu. Společně se skauty z celého světa jsme navazovali spojení a kontakty.  Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Letošího Jamboree On The Air a Internet jsme se zúčastnili z našeho vysílacího střediska na Blatenském vrchu. Společně se skauty z celého světa jsme navazovali spojení a kontakty.  Více uvnitř článku.
.
Díky našemu slušnému vysílacímu vybavení a anténám jsme navázali mnoho hezkých spojení se skauty po celém světě po značkou OK1KVK/J (Jamboree). Kromě navazování spojení pomocí našich vysílaček a internetu jsme připravili malý radiový orientační běh - hon na lišku a možnost vyzkoušet si zapájet vlastní stavebnici.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155520.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA155524.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_PA165533.jpg)](index.php/fotogalerie/category/100-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/100-)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment