Commit 70ea0606 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Upraveno O radioklubu

parent b2bbc168
......@@ -6,11 +6,14 @@ published = "2019-11-06T17:20:12.669Z"
author = "Martin Vítek"
+++
<center><img alt="Logo radioklubu" src="/clanek/o-radioklubu/kvklogo.jpg"/></center>
<div style="width: 50%; margin: 0 auto;">
<span style="font-size: 2em;">Radioklub OK1KVK, pobočný spolek</span>
<div>
<br><br>
Náš radioklub se zabývá aktivní prací s mládeží, pořádá kroužky mládeže, závoděním na KV i VKV pásmech, pořádáním akcí pro veřejnost a popularizováním radioamatérské činnosti.
Náš radioklub se zabývá aktivní prací s mládeží, závoděním na KV i VKV pásmech, pořádá kroužky mládeže, akce pro veřejnost a popularizuje radioamatérskou činnost.
Radioklub OK1KVK má nyní 38 členů (stav k 1.1.2011) o věkovém průměru 35 let a je největším radioklubem s nejnižším věkovým průměrem v karlovarském kraji. Historie našeho radioklubu sahá až do roku 1953. Ke své činnosti využíváme vysílací střědisko na Blatenském vrchu. Také spolupracujeme s dalšími organizacemi pracujícími s mládeží - Hvězdárna a Radioklub o.p.s., Junák - svaz skautů a skautek ČR.
Radioklub OK1KVK má nyní 38 členů (stav k 1.1.2011) o věkovém průměru 35 let a je největším radioklubem s nejnižším věkovým průměrem v Karlovarském kraji. Historie našeho radioklubu sahá až do roku 1953. Ke své činnosti využíváme vysílací střědisko na Blatenském vrchu. Také spolupracujeme s dalšími organizacemi pracujícími s mládeží - Hvězdárna a Radioklub o.p.s., Junák - svaz skautů a skautek ČR.
Pokud se chcete stát členem našeho sdružení - [zde](https://docs.google.com/forms/d/1ZPOPHIGVqwi_uhESqNKH3DCwd3uPjUK8Nxuh7ky2IZU/viewform?embedded=true&formkey=dEZtODlBdzBHc2gxb3VHT1ZPVG1YRmc6MQ) je přihláška.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment