Commit 73fe4b18 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

opraven Světelný had se 4 LED

parent b71cc8b3
Pipeline #2756 passed with stage
in 4 minutes and 3 seconds
......@@ -3,31 +3,44 @@ title = "Světelný had se 4 LED"
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky", "Rozbité články"]
published = "2011-05-26T20:16:16.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
"
perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku."
+++
Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
Integrovaný obvod IC1 je 4 x 2-vstupové hradlo NAND - 7400 nebo dostupnější 74HC00. LED diody si můžete zvolit dle vlastní fantazie a možností. Pokus si úplně nejste jisti, zda umíte správně pracovat s [integrovanými obvody](http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_obvod) [CMOS](http://cs.wikipedia.org/wiki/CMOS), raději pod IC1 umístěte patici.
![](01.jpg)Schéma:
![schema](sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](pcb.png).
.
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/had4/had4_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (40x35mm)](../upload/ok1wmr/clanky/had4/had4_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/had4/had4_osaz.pdf)Eagle 5.11: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/had4/had4.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/had4/had4.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)Seznam použitých součástek:R1,R2 - 1k5 - velikost 0207R3,R4 - 10k - velikost 0207
R5,R6 - 150R - velikost 0207
C1,C2 - 100uF/16V elektrolyt - RM 5mmC3,C4 - 10nF/50V keramika X7R- RM 5mmIC1 - [7400N](http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3D7400N+%26bf_szukaj%3D+) - DIL14 - 4 x 2-vstupové hradlo NAND nebo [74HC00](http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3D74HC00%26bf_szukaj%3D+)
LED1,2,3,4 - svíticí diody barvy dle vaší fantazie, RM 5mm.![](02.jpg)
![](01.jpg)
# Schéma
![schema](sch.png?width=600)
# Plošný spoj
![pcb](pcb.png?width=600)
# Zdrojové soubory
- PDF verze: [schéma](had4_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (40x35mm)](had4_pcb.pdf), [osazovací plán](had4_osaz.pdf)
- Eagle 5.11: [SCH](had4.sch) a [BRD](had4.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)
Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](/clanek/2008/vyroba-plosnych-spoju/)
Seznam použitých součástek:
- R1,R2 - 1k5 - velikost 0207
- R3,R4 - 10k - velikost 0207
- R5,R6 - 150R - velikost 0207
- C1,C2 - 100uF/16V elektrolyt - RM 5mm
- C3,C4 - 10nF/50V keramika X7R- RM 5mm
- IC1 - [7400N](http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3D7400N+%26bf_szukaj%3D+) - DIL14 - 4 x 2-vstupové hradlo NAND nebo [74HC00](http://www.tme.eu/cz/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3D74HC00%26bf_szukaj%3D+)
- LED1,2,3,4 - svíticí diody barvy dle vaší fantazie, RM 5mm.
![](02.jpg)
---
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
https://krouzek.radioklub.cz
---
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment