Commit 78d9251a authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update lna-144mhz-pga103.md

parent 8b5b7a8b
Pipeline #3339 passed with stage
in 1 minute and 41 seconds
......@@ -4,7 +4,7 @@ tags = ["Technické články"]
published = "2022-10-17T13:42:34.000Z"
author = "Michal, OK1M"
image = "lead.jpg"
perex = "Pro závody na radioamtérských pásmech jsme navrhli nový obchozí nízkošumový předzesilovač pro pásmo 144 MHz s pásmový filtry na vstupu a výstupu. Více uvnitř článku."
perex = "Pro závody na radioamatérských pásmech jsme navrhli nový obchozí nízkošumový předzesilovač pro pásmo 144 MHz s pásmový filtry na vstupu a výstupu. Více uvnitř článku."
+++
![](002.jpg?height=400)
......@@ -23,7 +23,7 @@ Pokud byste chtěli plošný spoj, více info [zde](https://ok1m.cz/?page_id=310
## Plošný spoj
TOP | BOT
:-------------------------:|:-------------------------:
![PCB_TOP ](PCB_TOP.png) | ![PCB_BOT
![PCB_TOP ](PCB_TOP.png) | ![PCB_BOT](PCB_BOT.png)
# Zdrojové soubory
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment