Commit 7c8b22f9 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek AVR Školička - LEKCE #1

(Autoexportován z Joomly)
parent 1ed4f0fd
+++
title = "AVR Školička - LEKCE #1"
perex_e = "LEKCE #1 - Blikáme s LED
PDF verze pro tisk ke stažení zde
Použitý vývojový kit LED panel s ATmega8 + schéma LED panelu
Untitled
<!--
body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; }
.cpp1-assembler { }
.cpp1-brackets { }
.cpp1-comment { color: #008000; font-style: italic; }
.cpp1-float { color: #000080; }
.cpp1-hexadecimal { color: #000080; }
.cpp1-character { }
.cpp1-identifier { }
.cpp1-illegalchar { }
.cpp1-number { color: #000080; }
.cpp1-octal { color: #0000FF; }
.cpp1-preprocessor { }
.cpp1-reservedword { font-weight: bold; }
.cpp1-space { color: #008080; }
.cpp1-string { color: #800000; }
.cpp1-symbol { }
-->
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz (základní frekvence) kvůli časování delay.h
#include <avr/io.h> //Knihovna vstupů a výstupů (PORT, DDR, PIN)
#include <util/delay.h> //Knihovna čekacích funkcí (delay=čekej [ms])
int main (void)
{ // zažátek funkce main
DDRB =0xff;
for(;;) // vytvoření nekonečné smyčky
{ //začátek hlavní smyčky
PORTB=0b00000001; // nastav PORT B na 0b00000001
_delay_ms (1000); // počkej 1s
PORTB=0b00000000; // nastav PORT B na 0b00000000
_delay_ms (1000); // počkej 1s
} //konec hlavní smyčky
} //konec funkce main
Vývojový graf programu:
"
tags = ["Článek"]
+++
LEKCE #1 - Blikáme s LED
PDF verze pro tisk ke stažení zde
Použitý vývojový kit LED panel s ATmega8 + schéma LED panelu
Untitled
<!--
body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; }
.cpp1-assembler { }
.cpp1-brackets { }
.cpp1-comment { color: #008000; font-style: italic; }
.cpp1-float { color: #000080; }
.cpp1-hexadecimal { color: #000080; }
.cpp1-character { }
.cpp1-identifier { }
.cpp1-illegalchar { }
.cpp1-number { color: #000080; }
.cpp1-octal { color: #0000FF; }
.cpp1-preprocessor { }
.cpp1-reservedword { font-weight: bold; }
.cpp1-space { color: #008080; }
.cpp1-string { color: #800000; }
.cpp1-symbol { }
-->
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz (základní frekvence) kvůli časování delay.h
#include <avr/io.h> //Knihovna vstupů a výstupů (PORT, DDR, PIN)
#include <util/delay.h> //Knihovna čekacích funkcí (delay=čekej [ms])
int main (void)
{ // zažátek funkce main
DDRB =0xff;
for(;;) // vytvoření nekonečné smyčky
{ //začátek hlavní smyčky
PORTB=0b00000001; // nastav PORT B na 0b00000001
_delay_ms (1000); // počkej 1s
PORTB=0b00000000; // nastav PORT B na 0b00000000
_delay_ms (1000); // počkej 1s
} //konec hlavní smyčky
} //konec funkce main
Vývojový graf programu:
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment