Commit 95668be4 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Update tlacitka-do-eagle.md

parent dc0d6842
Pipeline #650 passed with stage
in 2 minutes and 56 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@ title = "Vlastní tlačítka do Eagle CAD"
perex = "Oblíbený program Eagle má nové majitele a zatím to vypadá, že Eagle čeká mnoho nového, které především zefektivní práci. Ale není třeba čekat co přinesou vývojáři z Autodesku, můžete si jej vylepšit i sami. V následujícím článku si popíšeme jak si vytvořit vlastní tlačítka a jak definovat jejich funkce."
tags = ["Články","Technické Články","Eagle"]
lang = "cpp"
image= "eagle_lead.jpg"
image= "eagle_lead1.jpg"
[author]
name = "Michal, OK1WMR"
[date]
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment