Commit 98a89b75 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Přidána mezera mezi plakátem a textem

parent 26086bd0
Pipeline #729 failed with stage
in 1 minute and 21 seconds
......@@ -8,6 +8,7 @@ sticky=true
![Plakát kroužek elektroniky 2017/2018](ok1kvk_krouzek_web.jpg =700x)
<br><br>
I tento školní rok pokračuje náš kroužek elektroniky. Kroužek je určen všem, kteří se zajímají o elektroniku a chtěli by pochopit něco málo z teorie elektrotechniky, naučit se vyrábět vlastní plošné spoje, navrhovat vlastní elektronické obvody nebo programovat mikroprocesory. Pokud si sami doma bastlíte a zrovna si nevíte rady, můžete přijít za námi, pokusíme se vám pomoc problém vyřešit. A pokud vám vaše zapojení funguje, tak se přijďte pochlubit!
# Místo a čas konání
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment