Commit cb391b66 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Tahák na A4 aneb co se může hodit pro začátek

(Autoexportován z Joomly)
parent bf8931c4
+++
title = "Tahák na A4 aneb co se může hodit pro začátek"
perex_e = "
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
"
tags = ["Článek"]
+++
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment