Verified Commit 7f8ec3d5 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch 'master' into promisify

parents e3bdeb4b 96019174
......@@ -3,7 +3,7 @@ Tento software pro psaní článků NENÍ nutné instalovat.
# Jak to zprovoznit na fedoře
# Přidat repozitář nodejs - ve fedoře je verze 0.10.x
curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_5.x | sudo bash -
sudo dnf -y install nodejs git
./configure.sh
./index.js
......@@ -12,7 +12,7 @@ Tento software pro psaní článků NENÍ nutné instalovat.
* Budeme potřebovat [git](https://git-scm.com/download/win)
* Dále budeme potřebovat [nodejs](https://nodejs.org/en/) - stáhněte si tu verzi,
na které je nápis LTS.
na které je nápis Stable (pod tím Latest Features).
* U obou nástrojů silně doporučuji neměnit žádná nastavení!
Po instalaci obou věcí přejděte do nějaké složky pomocí průzkumníka (POZOR! název
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment