Commit 00f59a0e authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

Update polni-den.md

parent 507c0049
Pipeline #1793 passed with stage
in 1 minute and 41 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@ title = "Polní den 2021"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2021-07-18T22:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "2.JPG"
image = "2.jpg"
perex = "V letošním sedmdesátém druhém ročníku Polního dne jsme po několika letech použili plnou sestavu antén, což znamená, že jsme dostali do vzduchu 160 el. v pěti sestavách. Co je ovšem to nejdůležitější, je ten fakt, že všechny sestavy po celou dobu závodu bezchybně fungovaly. Více v článku…."
+++
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment