Commit 0b60123c authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Přidána informace o dni začátku kroužku.

parent 92349d45
Pipeline #731 passed with stage
in 4 minutes and 48 seconds
......@@ -11,6 +11,8 @@ sticky=true
<br><br>
I tento školní rok pokračuje náš kroužek elektroniky. Kroužek je určen všem, kteří se zajímají o elektroniku a chtěli by pochopit něco málo z teorie elektrotechniky, naučit se vyrábět vlastní plošné spoje, navrhovat vlastní elektronické obvody nebo programovat mikroprocesory. Pokud si sami doma bastlíte a zrovna si nevíte rady, můžete přijít za námi, pokusíme se vám pomoc problém vyřešit. A pokud vám vaše zapojení funguje, tak se přijďte pochlubit!
**Začínáme 7. 9. 2017!**
# Místo a čas konání
**Prostory radioklubu v Lidovém domě**<br>
Školní 358/7<br>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment