Commit 92349d45 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch 'krouzek2017/2018' into 'master'

Přidán článek s informacemi o kroužku 2017/2018

See merge request !43
parents 17773387 98a89b75
Pipeline #730 passed with stage
in 4 minutes and 13 seconds
```
title="Kroužek elektroniky 2017/2018"
perex="Kroužek elektroniky se koná každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 v Lidovém domě ve Staré Roli, Karlovy Vary. Více informací v článku."
image="krouzek.jpg"
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
sticky=true
```
![Plakát kroužek elektroniky 2017/2018](ok1kvk_krouzek_web.jpg =700x)
<br><br>
I tento školní rok pokračuje náš kroužek elektroniky. Kroužek je určen všem, kteří se zajímají o elektroniku a chtěli by pochopit něco málo z teorie elektrotechniky, naučit se vyrábět vlastní plošné spoje, navrhovat vlastní elektronické obvody nebo programovat mikroprocesory. Pokud si sami doma bastlíte a zrovna si nevíte rady, můžete přijít za námi, pokusíme se vám pomoc problém vyřešit. A pokud vám vaše zapojení funguje, tak se přijďte pochlubit!
# Místo a čas konání
**Prostory radioklubu v Lidovém domě**<br>
Školní 358/7<br>
Stará Role, Karlovy Vary<br>
Každý čtvrtek od 15:00 do 17:00
[![Radioklub na mapě](radioklub_na_mape.png =512x,nolightbox)](https://mapy.cz/zakladni?x=12.8334686&y=50.2434473&z=19&l=0&base=ophoto&source=addr&id=8933123&q=%C5%A1koln%C3%AD%20358)
# Více informací
**Martin Vítek**
- [krouzek@ok1kvk.cz](mailto:krouzek@ok1kvk.cz)
- [krouzek.ok1kvk.cz](http://krouzek.ok1kvk.cz)
- +420 728 762 610
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment