Commit 15ef2925 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch 'ii-subr2017' into 'master'

2. subr 2017

See merge request !41
parents 35e3f16a 36ee74a0
Pipeline #701 passed with stage
in 3 minutes and 16 seconds
```
title = "II. Subregional 2017"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
image = "/clanek/2016/ii-subregional/lead.jpg"
[author]
name = "Jirka, OK1UBO"
```
Letos jsme se mezi 1. a 2. subregionálem dali do dlouho odkládané stavební
opravy skladu na naší chalupě na Blatenském vrchu, takže nezbývaly kapacity pro
nějaké změny vysílacího zařízení a byli jsme rádi, že se v sobotu dopoledne
alespoň podařilo dodělat opravy na PA s 2xGI-7B. Více v článku.
## Pátek
Ráno za pošmourného počasí dorazili na BV Vláďa OK1FIK, Pavel OK1JKU, Vašek
OK1VKQ, takže se práce omezily pouze na vysunutí stožáru TA-19 s 4x6 el.
Průběžně dorazil i Jirka OK4FQ a Mirek OK1DUB. Do večera pak Jirka 4FQ s Vláďou
1FIK a Vaškem 1VKQ zbourali starou kůlnu a Mirek 1DUB s Pavlem 1JKU se věnovali
řezání dřeva na topení. Odpoledne tak uteklo jako voda a než jsme se nadáli, byl
večer a čas na večeři. Mezitím dorazil i Jirka UBO, takže jsme byli téměř
kompletní co se obvyklé páteční sestavy týká. Večer už proběhl obvyklým způsobem
ve znamení grilovačky a horlivé diskuse o čemkoli podpořené různými podpůrnými
prostředky. Jako společenskou kulisu jsme pak sledovali hokejové utkání ČR –
Kanada.
## Sobota
Ráno jsme za pomoci právě dorazivšího Zdeňka OK1ZES s juniorem a Ondry OK1CDJ se
Saškou OK7RS postavili již v několika závodech využité čtyřče osmielementových
antén ve vertikálním stacku. Dopoledne také dorazil na „kontrolu“ Gert OK1GP,
který nám slíbil opravu několika nalomených a ulomených prvků výše uvedeného
anténního systému. Po dokončení montáže čtyřčete už nám nic nebránilo užit si
poledního grilování a točeného piva z místního bufetu. Po obědě zbyla i chvilka
času na identifikaci nové, ale prorážející se GI7B a její výměnu a tím dokončení
opravy PA s 2xGI-7B.
Nakonec jsme PA zprovoznili půl hodiny před začátkem závodu, takže jsem mohl
zasednout k našemu vysílacímu zařízení a zkusil jsem si udělat nějaké to QSO
před závodem, ale zdálo se, že na pásmu není ani noha. Nakonec se mi podařilo si
udělat čtyři QSO a mezi nimi i jedno spojení do Francie.
Pár minut před začátkem závodu mne u mikrofonu vystřídal Ondra OK1CDJ, který
také s Vláďou OK1FIK na příposlechu rozjel závod. Počáteční dvě hodiny nebyly
nijak zvlášť výnosné, protože jsme udělali 70 a 70 QSO, což ve srovnání s rokem
2015 101 a 74 QSO o 35 spojení méně. Ani bodově to nebyla žádná sláva, 19 a 22
tis. bodů. V roce 2015 to bylo 27 a 23 tis. bodů, takže letos jsme byli v manku
9 tis. bodů za první hodinu. Nicméně, v první hodině potěšil F1UVN se 722 km a
ve druhé hodině pak YU7HI se 776 km. Zdálo se tedy, že na začátku závodu poněkud
lépe chodí JZ a J směr.
## Neděle
Ráno a dopoledne se mírné zlepšení šíření přesunulo na sever a jihovýchod a
kolem poledního ve směru na Itálii, odkud jsme také zaznamenali ODX (viz níže
tabulka). Za mikrofonem se mimo Ondry OK1CDJ, který odjel první dvě hodiny,
postupně po dvou hodinách vystřídali Vláďa OK1FIK, Jakub OK1FVN, Jirka OK1UBO,
Pavel OK1PRI a Zdenek OK1ZES. V nedělní dopoledne nám za mikrofonem pomohla i
Saška OK1RS.
Celkově jsme udělali 765 QSO a 264 918 bodů. Tím jsme se sice o deset QSO
nedotáhli na náš klubový rekord ve 2. subru z roku 2009, ale bodově jsme ho
překonali o 23 tis. bodů a potěšil velmi solidní letošní průměr délky spojení v
hodnotě 346,3 km.
## TOP 19 DX spojení nad 750 km
| Značka | Lokátor | Vzdálenost |
|----------|---------|------------|
| I6/OM1TF | JN72 | 923 km |
| SM6BFE | JO68 | 922 km |
| YO2YA/P | KN16 | 887 km |
| SM6OEQ | JO58 | 887 km |
| YU7ACO | KN05 | 870 km |
| YT0B | KN04 | 856 km |
| SK6QA | JO58 | 855 km |
| YU1EO | KN04 | 852 km |
| G4CDN | JO02 | 819 km |
| SA6CBY | JO57 | 808 km |
| E71G | JN94 | 799 km |
| F6KRK | JN18 | 795 km |
| OZ9AEG | JO57 | 793 km |
| SM6CEN | JO67 | 779 km |
| YU7HI | JN95 | 776 km |
| I1AXE | JN34 | 769 km |
| IK1TVR | JN34 | 758 km |
| YU7YZ | JN95 | 757 km |
| 9A0V | JN95 | 755 km |
## Země DXCC
| Země | Počet |
|------|-------|
| DL | 436 |
| OK | 101 |
| I | 39 |
| OM | 27 |
| 9A | 19 |
| SP | 19 |
| F | 18 |
| OE | 18 |
| HA | 16 |
| HB | 16 |
| PA | 14 |
| ON | 9 |
| S5 | 9 |
| SM | 8 |
| OZ | 6 |
| YU | 6 |
| E7 | 1 |
| G | 1 |
| YO | 1 |
Díky moc všem zúčastněným za pomoc – hlavně Vaškovi OK1VKQ, Pavlovi OK1JKU,
Pavlovi OK1PRI, Zdeňkovi OK1ZES, Ondrovi OK1CDJ, Sašce OK7RS, Vláďovi OK1FIK,
Jirkovi OK4FQ, Vláďovi OK1XVZ, Gertovi OK1GP.
Velké díky patří také všem protistanicím za krásná QSO. Těšíme se na příští
závod!!!
73! Jirka UBO
- Značka: OL7C - JO60JJ - 1042m A.S.L.
- Závod: II. subregional contest 2017 - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=97&country=1)
- 144 MHz - 765 QSO – 264 918 pts
- ANT: 4x8el. @23m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZB@7m, 4x6el.@19m
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 4xPA - celkem 2500W).
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment