Commit 2727d16b authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

update

parent bb088a40
......@@ -105,7 +105,7 @@ Hodiny Body Spojení průměr b
## Výsledek
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
144 MHz - 1061 QSO a **435 190** bodů<br>
144 MHz - **1061** QSO a **435 190** bodů<br>
ODX: 2M0TNM, IO67, 1 513 km<br>
Av. QRB: 410 km<br>
Počet LOC: 119<br>
......@@ -114,14 +114,12 @@ Počet LOC: 119<br>
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
73! Jirka UBO + Michal wMR
## Vybavení
ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8
RIG: IC-7610+TRV + 5 PA
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8<br>
RIG: IC-7610+TRV + 5 PA<br>
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)<br>
![](5.jpg?height=200)
![](6.jpg?height=200)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment