Commit bb088a40 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

update article VHF contest

parent 0cf76f9e
Pipeline #1946 passed with stage
in 1 minute and 50 seconds
......@@ -35,8 +35,9 @@ Následující dvě hodiny seděl za mikrofonem Jakub OK1FVN, a i on měl své h
V minulosti měl zcela náhodně v několika závodech to štěstí, že udělal ODX. Na základě těchto několika ODX nás trochu vodí za nos a tvrdí, že nejlepší operatér dělá nejdelší spojení :-))). Mimochodem jeho nejdelší ODX v 2m závodě a náš klubový rekord je spojení s CT1HZE o délce 2252 km z PD 2009. Podobně jako my ostatní čekal, že podmínky nevydrží a Ondra CDJ i Jakub FVN vypadali, že během svých čtyř hodin udělají všechny dosažitelné stanice z UK a po zbytek závodu nebude koho dělat. Ale to jsme se hodně spletli. Podmínky držely, spojení chodily, a i Michal WMR se nakonec dočkal svého vytouženého nejdelšího spojení s 2M0TNM z IO67xx v délce 1514 km. Díky tomuto QSO se dozvěděl, že za Skotskem jsou kromě studeného moře ještě studenější Vnější Hebridy a radioamatér Paul z „Domu u moře“.
![](2.jpg?height=300)
![](3.jpg?height=300)
![](2.jpg?height=150)
![](3.jpg?height=150)
QSO ze strany Paula 2M0TNM bylo na holý TRX a 6 el. ANT (na obrázcích je ANT u komína).
Michal je díky tomuto QSO, Paulovi 2M0TNM, super tropo podmínkám a troše štěstí zase na koni a bude nás dlouhá léta obšťastňovat svojí „dokonalostí“.
......@@ -47,7 +48,7 @@ Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (1061 QSO a 435.190 bodů) je o par
Seznam našich nejdelších spojení:
TOP 10 DX spojení:
`` TOP 10 DX spojení:
----------------------
2M0TNM IO67HC 1513 km by OK1WMR
GM0EWX IO67UL 1469 km by OK1WMR
......@@ -58,13 +59,13 @@ GM4SJB IO88BA 1369 km by OK6RP
MI0KOA IO74AS 1351 km by OK1CDJ
GI4SNA IO64XM 1351 km by OK1FIK
GI4GID IO74AP 1348 km by OK1CDJ
GI6ATZ IO74AJ 1342 km by OK1CDJ
GI6ATZ IO74AJ 1342 km by OK1CDJ``
Celkem jsme udělali 54 QSO delších než 1000 km. Všechny s jednou výjimkou – LA0BY - byly do UK.
Trochu statistiky:
Země DXCC: 25
``Země DXCC: 25
-------------
DL:153209 533 SM: 12799 19 OE: 7552 24 ON: 2388 4
I: 36300 58 OM: 11996 27 HA: 7108 13 LA: 1074 1
......@@ -72,9 +73,9 @@ Země DXCC: 25
G: 30898 31 S5: 10566 21 HB: 4170 8 JA: 146 1
PA: 29410 54 OZ: 9972 16 YO: 4012 5
OK: 26154 130 GI: 9508 7 E7: 3672 5
SP: 14533 40 F: 8400 12 GD: 2510 2
SP: 14533 40 F: 8400 12 GD: 2510 2``
Hodiny
`` Hodiny
----------
Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO
14-15: [********************] 46905 : [********************]101 : 464 odx GI4OWA
......@@ -100,7 +101,7 @@ Hodiny Body Spojení průměr b
10-11: [********* ] 22342 : [********** ] 52 : 429 odx M5DWI/P
11-12: [****** ] 14426 : [******* ] 36 : 400 odx G4AON/P
12-13: [***** ] 12888 : [****** ] 35 : 368 odx G7RAT
13-14: [** ] 6626 : [*** ] 18 : 368 odx IK1HWG
13-14: [** ] 6626 : [*** ] 18 : 368 odx IK1HWG ``
## Výsledek
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
......@@ -109,7 +110,8 @@ ODX: 2M0TNM, IO67, 1 513 km<br>
Av. QRB: 410 km<br>
Počet LOC: 119<br>
![](4.jpg?height=400)
![](4.jpg?height=200)
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment