Commit 2bd76be7 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

update

parent 2727d16b
Pipeline #1947 passed with stage
in 1 minute and 48 seconds
......@@ -46,26 +46,25 @@ Na základě našich pocitů ze závodu a po vyhodnocení našich výsledků jse
Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (1061 QSO a 435.190 bodů) je o parník velikosti Titaniku nejlepší v klubové historii. Nakonec závod zhodnotil Michal WMR. „Podmínky byly super, ale znáte to, když je něco super, začnete si říkat, proč by to nemohlo být ještě lepší. A tak teda, proč chodí tropo jenom na sever britských ostrovů. Proč to nejde víc na jih? Tam je víc stanic. To je škoda.“
Seznam našich nejdelších spojení:
**Sstatistiky
`` TOP 10 DX spojení:
```
TOP 10 DX spojení:
----------------------
2M0TNM IO67HC 1513 km by OK1WMR
GM0EWX IO67UL 1469 km by OK1WMR
GI4OWA IO64IX 1440 km by OK1CDJ
GM0HBK IO77BC 1429 km by OK1FIK
GM7PKT IO76JR 1375 km by OK1WMR
GM4SJB IO88BA 1369 km by OK6RP
MI0KOA IO74AS 1351 km by OK1CDJ
GI4SNA IO64XM 1351 km by OK1FIK
GI4GID IO74AP 1348 km by OK1CDJ
GI6ATZ IO74AJ 1342 km by OK1CDJ``
2M0TNM IO67 1513 km by OK1WMR
GM0EWX IO67 1469 km by OK1WMR
GI4OWA IO64 1440 km by OK1CDJ
GM0HBK IO77 1429 km by OK1FIK
GM7PKT IO76 1375 km by OK1WMR
GM4SJB IO88 1369 km by OK6RP
MI0KOA IO74 1351 km by OK1CDJ
GI4SNA IO64 1351 km by OK1FIK
GI4GID IO74 1348 km by OK1CDJ
GI6ATZ IO74 1342 km by OK1CDJ
Celkem jsme udělali 54 QSO delších než 1000 km. Všechny s jednou výjimkou – LA0BY - byly do UK.
Trochu statistiky:
``Země DXCC: 25
Země DXCC: 25
-------------
DL:153209 533 SM: 12799 19 OE: 7552 24 ON: 2388 4
I: 36300 58 OM: 11996 27 HA: 7108 13 LA: 1074 1
......@@ -73,9 +72,9 @@ Trochu statistiky:
G: 30898 31 S5: 10566 21 HB: 4170 8 JA: 146 1
PA: 29410 54 OZ: 9972 16 YO: 4012 5
OK: 26154 130 GI: 9508 7 E7: 3672 5
SP: 14533 40 F: 8400 12 GD: 2510 2``
SP: 14533 40 F: 8400 12 GD: 2510 2
`` Hodiny
Hodiny
----------
Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO
14-15: [********************] 46905 : [********************]101 : 464 odx GI4OWA
......@@ -101,7 +100,8 @@ Hodiny Body Spojení průměr b
10-11: [********* ] 22342 : [********** ] 52 : 429 odx M5DWI/P
11-12: [****** ] 14426 : [******* ] 36 : 400 odx G4AON/P
12-13: [***** ] 12888 : [****** ] 35 : 368 odx G7RAT
13-14: [** ] 6626 : [*** ] 18 : 368 odx IK1HWG ``
13-14: [** ] 6626 : [*** ] 18 : 368 odx IK1HWG
```
## Výsledek
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1042m** A.S.L.<br>
......@@ -110,7 +110,7 @@ ODX: 2M0TNM, IO67, 1 513 km<br>
Av. QRB: 410 km<br>
Počet LOC: 119<br>
![](4.jpg?height=200)
![](4.jpg?height=250)
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1 kontestu!!!
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment