Commit 33343215 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Přidán článek o kroužku 2020/2021

parent e9d415cc
Pipeline #1250 passed with stage
in 4 minutes and 21 seconds
+++
title = "Kroužek elektroniky 2020/2021"
tags = ["Obecné", "Pozvánky"]
author = "Martin Vítek"
image = "krouzek.jpg"
perex = "Kroužek elektroniky se koná každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 v Lidovém domě ve Staré Roli, Karlovy Vary. Více informací v článku."
+++
![Plakát kroužek elektroniky 2020/2021](krouzek_2020_2021.jpg?width=500)
<br><br>
I tento školní rok pokračuje náš kroužek elektroniky. Kroužek je určen všem, kteří se zajímají o elektroniku a chtěli by se naučit základy elektrotechniky, navrhovat vlastní elektronické obvody, naučit se vyrábět vlastní plošné spoje nebo programovat mikroprocesory. Pokud si sami doma bastlíte a zrovna si nevíte rady, můžete přijít za námi, pokusíme se vám poradit. A pokud vám vaše zapojení funguje, tak se přijďte pochlubit!
**Začínáme 17. 9. 2020.**
# Místo a čas konání
**Prostory radioklubu v Lidovém domě**<br>
Školní 358/7<br>
Stará Role, Karlovy Vary<br>
Každý čtvrtek od 15:00 do 18:00
[![Radioklub na mapě](radioklub_na_mape.png?width=512&nolightbox)](https://mapy.cz/zakladni?x=12.8334686&y=50.2434473&z=19&l=0&base=ophoto&source=addr&id=8933123&q=%C5%A1koln%C3%AD%20358)
# Více informací
**Václav Král**
- +420 730 630 611
- [krouzek@ok1kvk.cz](mailto:krouzek@ok1kvk.cz)
- [krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
- skupina [OK1KVK kroužek](https://t.me/joinchat/CBle3xlvfEuvtMUiu3oO8g) na Telegramu
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment