Commit 3377a34f authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Opraven duál

parent d0c7cb3f
Pipeline #703 passed with stage
in 3 minutes and 22 seconds
......@@ -130,7 +130,7 @@ závod!!!
Možná jste si říkali, že 2. subregionál už dávno proběhl a článek ok1kvk nikde,
kde se flákají? Tak vězte, že to není jejich chyba. Článek mi závodníci vzorně
poslali už před dvěmi týdny a zdržení je pouze moje chyba. Omlouvám se :-)
poslali už před dvěma týdny a zdržení je pouze moje chyba. Omlouvám se :-)
A zmínil jsem se, že máme veřejně dostupné [fórum](https://forum.ok1kvk.cz)?
Můžete mi tam přijít vynadat, že mi to tak dlouho trvalo, nebo se na cokoli
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment