Commit d0c7cb3f authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Omluva šéfredaktora

parent 15ef2925
Pipeline #702 passed with stage
in 3 minutes and 42 seconds
......@@ -125,3 +125,13 @@ závod!!!
- 144 MHz - 765 QSO – 264 918 pts
- ANT: 4x8el. @23m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZB@7m, 4x6el.@19m
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 4xPA - celkem 2500W).
## Omluva šéfredaktora
Možná jste si říkali, že 2. subregionál už dávno proběhl a článek ok1kvk nikde,
kde se flákají? Tak vězte, že to není jejich chyba. Článek mi závodníci vzorně
poslali už před dvěmi týdny a zdržení je pouze moje chyba. Omlouvám se :-)
A zmínil jsem se, že máme veřejně dostupné [fórum](https://forum.ok1kvk.cz)?
Můžete mi tam přijít vynadat, že mi to tak dlouho trvalo, nebo se na cokoli
zeptat. Pokud budeme vědět tak i odpovíme ;-)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment