Commit 689016d2 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Update co-se-deje-na-portech.md

parent 6f3a7eee
Pipeline #707 passed with stage
in 3 minutes and 16 seconds
......@@ -11,11 +11,11 @@ creation = "2017-06-09T13:00"
```
Nedávno jsem řešil problém s komunikací převodníku USB na RS232 a potřeboval jsem zjistit co se vlastně na daném portu děje a další parametry komunikace. Našel jsem zajímavý program, který by i vám mohl pomoci
![úvodní obrazovka](01.png =600)
![úvodní obrazovka](01.png =750x)
Ovládání je jednoduché, vyberete port, vyberete co chcete sledovat a dáte start.
![provoz na portu](02.png =600x)
![provoz na portu](02.png =750x)
Pokud chcete vědět detailněji co který port dělá, je to užitečný freeware pomocník.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment