Commit 6f3a7eee authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

přidán článek Co se děje na portech

parent 3377a34f
Pipeline #706 passed with stage
in 4 minutes and 36 seconds
```
title = "Co se děje na portech"
perex = "Nedávno jsem řešil problém s komunikací převodníku USB na RS232 a potřeboval jsem zjistit co se na daném portu vlastně děje. Našel jsem zajímavý program, který by i vám mohl pomoci."
tags = ["Články","Technické Články"]
lang = "cpp"
image= "lead.jpg "
[author]
name = "Michal, OK1WMR"
[date]
creation = "2017-06-09T13:00"
```
Nedávno jsem řešil problém s komunikací převodníku USB na RS232 a potřeboval jsem zjistit co se vlastně na daném portu děje a další parametry komunikace. Našel jsem zajímavý program, který by i vám mohl pomoci
![úvodní obrazovka](01.png =600)
Ovládání je jednoduché, vyberete port, vyberete co chcete sledovat a dáte start.
![provoz na portu](02.png =600x)
Pokud chcete vědět detailněji co který port dělá, je to užitečný freeware pomocník.
# Download
[https://freeserialanalyzer.com/](https://freeserialanalyzer.com/)
# Odkazy
* [HDD Software](https://www.hhdsoftware.com/device-monitoring-studio)
* [Eltima Software](https://www.eltima.com/products/)
* [je libo Linux?](https://www.google.cz/search?q=serial+snifer&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=C306WZG8GKWE8Qee9begDQ#q=port+sniffer+linux)
# Dejte nám vědět!
Pokud máte zajímavý tip na podobný program, napište nám na naše [fórum](http://forum.ok1kvk.cz/).
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment