Commit 7f0c760f authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

obrazky

parent 73fe4b18
Pipeline #2766 passed with stage
in 1 minute and 39 seconds
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "Špičkový detektor"
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce", "Rozbité články"]
published = "2011-05-23T15:51:31.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
perex_e = "Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
"
+++
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "Světelný had se 4 LED"
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky", "Rozbité články"]
published = "2011-05-26T20:16:16.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "02.jpg"
perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku."
+++
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "USBasp programátor AVR"
tags = ["Technické články", "Mikroprocesory", "AVR", "Rozbité články"]
published = "2011-11-29T15:46:55.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "04.jpg"
perex_e = "Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
.
.
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "555 - Maják"
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky", "Rozbité články"]
published = "2013-05-20T11:14:36.000Z"
author = "Administrator"
image = "03.jpg"
perex_e = "Další zapojení jednoduchého majáku s NE555 pro kroužek elektroniky.
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ title = "Pájení přetavením"
tags = ["Technické články", "Rozbité články"]
published = "2013-10-27T19:02:17.000Z"
author = "Míra, OK7KM"
image = "08.png"
perex_e = "
Další možný způsob rychlého pájení SMD součástek, který je vhodný pro amatérské bastlíře. Metoda pájení přetavením je jedna z nejpoužívanějších v průmyslovém pájení SMD součástek, jelikož vyniká hlavně svojí jednoduchostí a rychlostí.
Na vyleptanou a pokovenou desku plošných spojů se na pájecí plošky nanese tavidlo s pájecí pastou, následně se osadí součástky a celý plošný spoj vjede do přetavovací pece.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment