Commit 85f5125f authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch 'cena-bastliru' into 'master'

Přidán článek o 3. místě v ceně bastlířů

See merge request !44
parents 0b60123c cf71dcc5
Pipeline #734 passed with stage
in 3 minutes and 20 seconds
```
title = "3. místo v Ceně bastířů 2017"
tags = ["Aktuality"]
image = "lead.jpg"
perex = "Kroužek elektroniky našeho radioklubu OK1KVK se umístil na prvních příčkách letošního prvního ročníku internetové soutěže Cena bastlířů."
```
Kroužek elektroniky našeho radioklubu OK1KVK se umístil na prvních příčkách letošního prvního ročníku internetové soutěže [Cena bastlířů](http://cenabastliru.rajbastliru.cz).
Získali jsme třetí místo v kategorii **[nejlepší zájmový kroužek](http://cenabastliru.rajbastliru.cz/subdom/cenabastliru/nejlepsi-zajmovy-krouzek/)**. Na 1. místě se umístila [Arduino akademie Silicon Hill](http://arduino.siliconhill.cz/), která pořádá kurzy programování Arduina pro začátečníky a na druhém místě se umístil projekt [MacGyver](http://macgyver.sh.cvut.cz/), který provozuje bastlící místnost "bastlírnu" na strahovských kolejích.
Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali a třeba se nám v příštím ročníku podaří získat přední příčky i v dalších kategoriích!
![3. místo v kategorii nejlepší zájmový kroužek](3-misto-cena-bastliru.png =450x)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment