Commit a685fe51 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka
Browse files

update

parent 2bd76be7
......@@ -46,7 +46,7 @@ Na základě našich pocitů ze závodu a po vyhodnocení našich výsledků jse
Letošní výsledek dosažených QSO i bodů (1061 QSO a 435.190 bodů) je o parník velikosti Titaniku nejlepší v klubové historii. Nakonec závod zhodnotil Michal WMR. „Podmínky byly super, ale znáte to, když je něco super, začnete si říkat, proč by to nemohlo být ještě lepší. A tak teda, proč chodí tropo jenom na sever britských ostrovů. Proč to nejde víc na jih? Tam je víc stanic. To je škoda.“
**Sstatistiky
## Statistiky
```
TOP 10 DX spojení:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment